notariusz Bielsko-Biała
Kancelaria Notarialna
Dawid Więzik i Krzysztof Mika

baner

Czynności

Nasi notariusze dokonują wszystkich czynności przewidzianych przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie:

 1. Sporządzają akty notarialne, a w tym między innymi:
  • umowy sprzedaży,
  • umowy deweloperskie,
  • umowy darowizny,
  • umowy zamiany,
  • umowy przedwstępne,
  • umowy warunkowe,
  • umowy dożywocia,
  • umowy zniesienia współwłasności,
  • ugody,
  • pełnomocnictwa,
  • oświadczenia i umowy ustanowienia: hipotek, służebności gruntowych, służebności przesyłu, służebności osobistych, a także innych ograniczonych praw rzeczowych,
  • testamenty,
  • oświadczenia o odrzuceniu spadku, przyjęciu spadku wprost albo z dobrodziejstwem inwentarza,
  • umowy działu spadku,
  • umowy zrzeczenia się dziedziczenia,
  • umowy majątkowe małżeńskie i przedmałżeńskie,
  • umowy o podział majątku wspólnego małżonków,
  • umowy spółek handlowych,
  • oświadczenia o ustanowieniu fundacji,
  • oświadczenia o poddaniu się egzekucji z art. 777 kodeksu postępowania cywilnego;
 2. Sporządzają akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. Sporządzają poświadczenia, w tym:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu (daty pewnej),
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 4. Doręczają oświadczenia;
 5. Spisują protokoły, w tym:
  • walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych,
  • w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także - na żądanie strony stawającej - niestawiennictwa strony drugiej;
 6. Sporządzają protesty weksli i czeków;
 7. Przyjmują na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 8. Sporządzają wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 9. Sporządzają, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 10. Sporządzają inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Wszelkie informacje i porady prawne odnośnie czynności notarialnych są udzielane BEZPŁATNIE.

Zgodnie z prawem o notariacie czynności mogą być sporządzone przez notariuszy także poza siedzibą Kancelarii, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Izba Notarialna w Katowicach | Krajowa Rada Notarialna | Krajowy Rejestr Sądowy | Elektroniczne Księgi Wieczyste

kolumna notarialna

NOTARIAT RZECZYPOSPOLITEJ
LEX EST QUOD NOTAMUS

Kancelaria Notarialna Dawid Więzik
i Krzysztof Mika notariusze spółka cywilna
ul. Cechowa 18/4, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33-817-54-94, 502-411-844
e-mail: kancelaria@notariusz-bielsko.pl
Godziny urzędowania: pon.-czw.: 08:00 - 18:00, pt.: 8:00-15:00
Inne godziny oraz soboty możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.